назад
ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2017 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018 виж тук


достъп до обществена информация
Приемане на заявление за предоставяне на обществена информация:

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък: – 6100; ул.“Стоян Михайловски“16
E-mail: ougkkk@abv.bg
Лице за контакт: ЗАС-Марияна Бабучева
Правила за определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в Основно  
училище "Георги Кирков" гр. Казанлък: тук
З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 1

З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 2


РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАИНФОРМАЦИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Приемане на деца в първи клас
Приемане на деца в пети клас
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас