назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
План-прием в първи клас
Съгласуван от Обществен съвет - протокол N 18/12.03.2019г.
Училищен план-прием първи клас в ОУ „ ГЕОРГИ КИРКОВ”
за учебната 2019-2020г., както следва:

     Осъществяване на задължително училищно образование: Брой паралелки: Три
Брой места: 66 места 1a-22; -22; -22;

Правила за прием на ученици в първи клас

  • От учебната 2019/2020 година приемът на ученици в първи клас в ОУ „Георги Кирков“-Казанлък се осъществява чрез система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на гр. Казанлък. Линк към система от правила за електронен прием.

  • График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. качени в сайта на училището и в специализирания сайт http//school.kazanlak.bg
   
График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.


Формуляри за изтегляне

 

Заявление за записване

 


     В срок до 30.03.2019г. се публикува и информация в сайта на училището за организацията на обучението в 1 клас, която включва:
    >>форма на обучение и организация на учебния ден
    >>начин за организиране на обедното хранене на децата
    >>посещение в групите за целодневна организация
    >>изучаване на чужди езици от първокласниците
В ОУ „Г. Кирков” формата на обучение за първи клас е дневна, присъствена. Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани по седмично разписание.При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка , организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат следобед. Часовете за дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, които за първи клас са 35 мин.
      Записването на учениците в групите за ЦОУД става въз основа на заявления, подадени от родителите/настойниците на учениците от дата на записването им в училището до началото на учебната година.Ученикът посещава занятията целогодишно. В първи клас учениците имат възможност да избират предпочитани от тях дисциплини, вкл. английски език, които се изучават в часове за разширена подготовка.
      Обедното хранене на учениците се осъществява организирано по утвърден от директора график, след приключване на учебните занимания при осигурени 30 минути време за хранене.
Родителят на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
      При промяна на обстоятелствата на заявените данни на електронната система могат да се променят и актуализират само в срока за регистрация или редакция на заявленията, като запазва генерирания входящ номер. Електронната система използва крайния вариант на заявлението с
първоначално генерирания входящ номер. Например родител подава заявление за прием в първи клас в електронната система на 30.05.2019г. иелектронната системагенерирания входящ номер. На 31.05.2019г. решава да промени подредбата на избраните максимум 8 училища, прави актуализацията в електронната система, като системата запазва първоначално генерирания входящ номер.
      Класирането се извършва спрямо критерий за прием линк към критериите.
      Всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището, в това число и разпределението на учениците по паралелки, се извършват от училищна комисия, назначена със заповед № РД 10 684-651/19.03.2019г. на директора.
     Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
     Класираното дете се записва от родителите само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, а именно:
     >>копие и оригинал за сверка на документ за адресна регистрация
     >>копие и оригинал за сверка на удостоверение на акт за раждане
     >>оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
     >>генерираният входящ номер на заявлението от електронната система
    Първи клас: Три паралелки по 22 ученици
1а-0, 1б-0, 1в-0, Свободни места – 0

    Втори клас: Три паралелки по 22 ученици
-2, -0, -2, Свободни места – 4

    Трети клас: Три паралелки по 22 ученици
-0, -0, -0, Свободни места – 0
    
    Четвърти клас: Четири паралелки по 22 ученици
-2, -2, -2, -0, Свободни места – 6
 
Целодневна организация на учебния ден: Начален етап – I,II,III и IV клас
СПИСЪК на класираните и записани ученици за ПЪРВИ клас през учебната 2019/2020г.                                                                                         СПИСЪК на класираните и записани ученици за първи клас през учебната 2019/2020г.
Разпределение на записаните ученици за 2019 г.

 

свободните места по паралелки: