назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
Формуляри за изтегляне

 

Заявление

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебна 2019/2020 година пети клас
Съгласуван от Обществен съвет - протокол N 18/12.03.2019г..
Училищен план-прием пети клас в ОУ „ ГЕОРГИ КИРКОВ” за учебната 2019-2020г., както следва:

    Осъществяване на задължително училищно образование:
Брой паралелки: Три, Брой места: 78 места
5a-26; 5б-26; 5в-26
Правила за прием на ученици в пети клас

    От учебната 2019/2020 година приемът на ученици в пети клас в ОУ „Георги Кирков“- Казанлък се осъществява чрез правила за прием в пети клас

   Изисквания за приемна ученици в пети клас-учениците завършили начален етап основно образование, удостоверено с документ
   1. Приема на ученици в пети клас се извършва от училищната комисия, определена със заповед № РД 10 685-652/19.03.2019г г.на директора.
   2. При условие, че има над 87 кандидати, училищната комисия разработва
критерии за прием в пети клас, които се прилагат при класирането на учениците

свободните места по паралелки:

Пети клас: три паралелки по 26 ученици
5а-0
5б-2
5в-2
Свободни места – 4

Шести клас: две паралелки по 26 ученици
6а-1
6б-0
Свободни места – 1

Седми клас: две паралелки по 26 ученици
7а-0
7б-4
Свободни места – 5
График на дейностите по приема на ученици в пети клас за учебната 2019/2020г.


СПИСЪК на класираните и записани ученици за пети клас през учебната 2019/2020 г.                                                                                         СПИСЪК на класираните и записани ученици за пети клас през учебната 2019/2020 г.
Разпределение на записаните ученици за 2019 г. по паралелки