Дейността на ръководството и учителския колектив се подпомага
от Училищното настоятелство, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел
през 2007 година. Под председателството на Моника Динева
то е активен партньор както по отношение на учебно-възпитателната работа,
така и за подобряване на материално-техническата база.
        Училище "Георги Кирков" се утвърди с висок авторитет, традиции, ред и добри педагогически
практики. Институция, която се ползва с доверие. Училище, в което се дава конкурентна подготовка
на учениците и се воюва за лидерски позиции. Училище, което уверено върви към Европейската
общност.
      Мисия на училището: Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
Да работи за приобщаване към общочовешки и национални ценности, развитие на
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.
     Визия на училището: Училищният екип се стреми да превърне училището в привлекателен
център както за ученици, така и за родители с високото качество на работата и отговорното
отношение на училищния колектив, с богата и добре поддържана материална база.
       Стратегия на училището:
       1. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към
профилирано обучение.
       2. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение.
       3. Приоритетно обучение по математика и информационни технологии.
       4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите
на училището, и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните
дейности и подобряване на МТБ.
       5. Приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните
проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ
цялостната учебно-възпитателна работа.
      6. Участие с проекти в национални и европейски програми.
      7. Ангажиране на учениците в извънкласни форми на работа и развиване на техните творчески
заложби.
      ОУ„Г. Кирков“ е едно съвременно училище с богата материално-техническа база. Разполага с 15
модерно обзаведени кабинета с компютър, мултимедия и размножителна техника, компютърна зала,
детска игротека, фитнес зала и обновен стол за хранене.
Освен задължителната подготовка училището дава възможност и за развитие
на талантливите ученици, участващи в 12 извънкласни форми, включени в ПРОЕКТ BG051PO001-
4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”/Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз/: клуб „Архимед“, клуб „Млад журналист“, Клуб
„Театър“, студио „Графичен дизайн“, ателие „Приложни изкуства“, ателие „Пластична живопис“,
ателие „Творчество на боичките“, секция „Хореография - народни танци“, секция „Модерен ритъм“,
секция „Модерни танци“, секция „Шах“ и клуб „ Тенис на корт“.


Ръководство на училището през учебната 2017/2018г.:
Директор: Любомира Абдишева
Главни учители: Стефана Минева, Анелия Димитрова
Учителска колегия:
Иванка Фиткова
Иванка Димитрова
Надка Маноева
Маргарита Белдева
Катя Чавдарова
Пенка Чилингирова
Янка Господинова
Орлина Димитрова
Татьяна Петрова
Сминка Глутникова
Ваня Желева
Даниела Василева
Атие Имамова
Веселина Йовчева
Стефка Чакалова
Светла Лазарова
Събина Цокева
Димитър Ялъмов
Милена Славова
Деляна Ангелова
Лалка Йонкова
Росица Джегарова
Петя Колева
Павлина Антонова
Мая Глушкова
Рени Караенева
Марияна Хинова
Галина Попова
Недка Илчева
Любена Тянова
Янко Николов
Боян Бонев
Цанка Артинян
Владимир Пенев
Надежда Инджова
Диляна Байкова
Даниела Дончева
Златка Митева
Антония Табакова

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
При нас ще откриете:
  спокойна атмосфера, която предлага едно европейско  училище и която дава възможност за възпитаване в непреходни общочовешки ценности  като приятелство, доверие, уважение и хармонични междуличностни отношения;
  уютна среда, дължаща се на училищното ръководство и учителите , които системно стимулират и мотивират децата да изразяват свободно мнението си и да придобиват интелектуални умения;
  възможност за ефективно оползотворяване на свободното време чрез многообразни извънкласни дейности  за развитие на интересите на детето - клуб „Архимед“, клуб „Млад журналист“, Клуб „Театър“, студио „Графичен дизайн“, ателие „Приложни изкуства“, ателие „Пластична живопис“, ателие „Творчество на боичките“,
секция „Хореография - народни танци“, секция „Модерен ритъм“, секция „Модерни танци“, секция „Шах“ и клуб „ Тенис на корт“.
  целодневно обучение, в които с подкрепата на учителя ученикът успешно се справя с поставените задачи и изгражда навици за учебен труд чрез самостоятелност, отговорност, прецизност и старание;
  целенасочена програма за сплотяване на класа, чрез умения за комуникация, които да преодоляват проявите на агресия и насилие;
  разнообразни форми за физическо възпитание и спорт, които допринасят, както за двигателната култура, така и за потребността от градивно съревнование и доказване - футбол, болейбол, тенис на маса, боунинг:
  учители и служители с отговорност към духовното и физическото здраве на учениците
  действащ Ученически съвет от водещи ученици, който е поле за изява на социалната ангажираност и за популяризиране на училищния живот и проблематиката му;
  Училищно настоятелство, на което дължим успешното партньорство между семейството и училището;
     Наш приоритет е участието на учениците ни в проекти, в които екипната
работа, чрез взаимодействие и сътрудничество, води до пълноценна изява  на творческите им заложби.
    столово хранене; централно парно отопление; физкултурен салон,фитнес зала, спортно игрище и зелен двор; целодневна охрана на училището;  медицински кабинет;
videoСъбина Цокева е начален учител, който проявява литературните си дарования не само при списването на училищния вестник.
Тя намира предизвикателство още в първото издание на Националния литературен конкурс през 2009 година и стихотворението
й е отпечатано в сборника с наградени произведения.Успехът се повтаря и през 2011 година на Третия национален литературен
конкурс за учители-творци - стиховете й са публикувани в алманаха с отличени творби.
Документи <<2019- 2020>>
ДОБРИ ПРАКТИКИ >>
Петрана Николова Драганова - шампион на България за 2013г. при жените в група сеньори. Ръководител на секция "Млад каспаровец" и секция "Шах" по проект "Успех"
    Държавното първенство по шах се проведе в София от 21-ви до 26-ти май. Жени и мъже играха в общ турнир от 38 души, с отделно класиране за жени и мъже в 9 кръга. Жребият срещна Петрана Драганова с 8 мъже и 1 жена. Конкуренцията между жените е много оспорвана, водачеството се сменя след всеки кръг. Шансовете на жените са равни, когато се играе смесен турнир с мъжете и всяка може да се бори за титлата съвсем равностойно. До последния момент не е ясно коя ще е победителката. Накрая Петрана Драганова е обявена за шампион на България за 2013г. при жените в група сеньори! Само тази титла липсва в колекцията й от спечелени републикански първенства. Така тя притежава пълен актив от шампионски титли във всички възрастови групи - от някогашната при пионерите, в която стартира за първи път, минавайки през девойки младша и старша, жени и сега сеньори / жени след навършване на50г./
Тази година Петрана Драганова отбеляза и отлично представяне на Европейското първенство - 11място.!
Петрана Николова Драганова - София 21.05.2014г. Шампион на България!. Случайно или не, пак сме ние! :)))
           ЗА ТУРНИРА: Участничките бяхме нечетен брой и жребият реши, първият кръг, да почивам. Това ми даде предимство, да следя резултатите на преките ми конкурентки и така да градя, правилна стратегия след всеки кръг. Във втори и трети кръг имах директни срещи с най – силните ми съпернички и кандидатки за шампионската титла. От тях взех точка и половина. В последните два кръга днес, задължително трябваше да спечеля две точки, за да не позволя, никакви комбинaции, които са често явление вшаха и да съм сигурна в първото място. Успях! :)

на снимката: Минути след последната ми победа!