назад
ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2017 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 виж тук

достъп до обществена информация
Приемане на заявление за предоставяне на обществена информация:

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък: – 6100; ул.“Стоян Михайловски“16
E-mail: ougkkk@abv.bg
Лице за контакт: ЗАС-Марияна Бабучева
Правила за определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в Основно  
училище "Георги Кирков" гр. Казанлък: тук
З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 1

З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 2


РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАИНФОРМАЦИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Приемане на деца в първи клас
Приемане на деца в пети клас
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас