назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
Проект BG051PO001-3.1.03-0001
„Квалификация на педагогическите специалисти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Нов проект на Министерството на образованието, младежта и науката по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ ще изпълнява дирекция „Квалификация и кариерно развитвие“ в партньорство с Националния
институт за обучение и квалификация в системата на образованието.
По проекта ще се работи 38 месеца – до края на 2014. Той ще бъде насочен към педагогическите
специалисти и ще способства за повишаване на тяхната професионална компетентност в научната,
методическата и управленска подготовка, като ще създаде стимули за надграждащи квалификации, ще
мотивира за саморазвитие и самоусъвършенстване. Предвижда се през различни видове обучение да
преминат 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на детски
градини.
Особеностите на проекта са, че той включва достатъчно диференциран подход към заинтересованите
специалисти, като предлага различни по време и форма обучения, достъп до обучения в институции,
предлагащи международно признати сертификати потвърждаващи нива на знание и компетентности в
областта на чуждите езици, квалификации за специалисти, работещи в специфична среда и нуждаещи се от
допълнителни компетентности. Предвидена е също програма за формиране на управленски знания, в това
число и базови – свързани с управлението на образователно-възпитателния процес, на взаимоотношенията
със заинтересовани страни, с развитието на човешките ресурси и бюджетни средства.
Специфичните цели ще доведат до множество съпътстващи и положителни ефекти – добра адаптивност и
адекватност на младите кадри, условия за насърчаване и развитие на изявени учители, усъвършенстване на
мениджърските умения.
Очаква се мащабният проект да стартира през м. декември 2012.