ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027
„Подпомагане на образователния процес на деца със специални
образователни потребности в община Казанлък”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и
при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Министерство на образованието,младежта и науката, Главна
дирекция„Структурни фондове и международни образователни програми”.
назад
           На 14 март 2012 г. се проведе планираното занятие с учениците от III б клас „Да играем заедно”. Игрите доказаха,че децата са позитивни и се сплотяват, когато имат обща цел.
         На 23 март ,2012 година екипът по проекта организира дискусия на тема „Дислексията – как да я разпознаваме” с началните учители.
            На 18 юни координаторите и членовете се включиха в обучение – част от дейностите по проекта „Подпомагане на образователния процес на деца със СОП в община Казанлък”. Домакини са СОУ „Екзарх Антим Първи” и ОУ „Георги Кирков”. Лекторите са изявени преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в областта на специалната педагогика и психологията. Темите за хиперактивните деца, децата с аутизъм и с интелектуална недостатъчност предизвикаха интереса на всички участници и се получи дискусия, която отговори на много въпроси. Обучението продължава до средата на месец юли.
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
         Практическите занятия в 4а, 6б, 7а и 7б класове допринесоха за промяна на обществените нагласи към интегрираното обучение. Осъществени с Красимира Димитрова- трудотерапевт и Валентина Христова-технически координатор, тези срещи се превърнаха в открит диалог и желание за сътрудничество. Под мотото „ Светът на различните“ организаторите ситуираха ежедневието и отправиха различни предизивкателства към учениците. Момичетата и момчетата показаха своята съпричастност и подкрепа към връстниците си. Изразиха ясно позицията на мислещото съвременно поколение, че е необходимо да съдействат за социалната интеграция на децата със СОП. Правото на избор е право, което доказва силата на личността и волята на характера. Ако подадеш ръка по пътя на този, за който малкото камъче е непреодолимо, то ти си му помогнал да направи голяма крачка по пътя към мечтите. А сбъднатите мечти ни правят еднакво щастливи!