назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
Архив
         Основно училище „Георги Кирков”, град Казанлък участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час)“ – фаза 1 за учебната 2016/2017г. Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 ( ОП НОИР 2014 – 2020 г. ).
       Проектът предвижда включването на учениците в различни извънкласни дейности с цел развитие и усъвършенстване на творческите им способности и повишаване на мотивацията им за саморазвитие и самоусъвършенстване. Продължителността на проекта е 2016 – 2018 година.
     
      В началото на учебната година се сформираха 13 групи дейности по интереси със следните ръководители:
 • Английски език – с ръководител Татяна Турданова
 • Английски език в звук и картини– с ръководител Татяна Турданова
 • Ателие „Витражни техники” – с ръководител Светла Лазарова
 • Баскетбол– с ръководител Кольо Колев
 • Графичен дизайн – с ръководител Янко Николов
 • Живописни техники – с ръководител Янко Николов
 • Родолюбец – с ръководител Стефана Минева
 • Тенис на корт – 3 групи– с ръководител Йордан Жерков и Атанас Кацаров
 • Хореография – 2 групи – с ръководител Иванка Минчева
 • Шах – с ръководител Петрана Драганова
    Повечето от дейностите се провеждат на територията на училището, с изключение на групите по Английски език и Хореография Учениците посещават редовно и с желание заниманията по интереси.
   
    На 9 май 2017 година във връзка с празника на училището, групите дейности по интереси представиха своите публични изяви и демонстрираха усвоените знания и умения през учебната година. Публичната изява се проведе на спортната площадка на училището от 11,30 до 13,30 часа.
ГРАФИК>>>

VIDEO>>> ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА - 09. 05. 2017
2016-2017
Архив
         Основно училище „Георги Кирков”, град Казанлък участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час)“ – фаза 1 за учебната 2016/2017г. Проектът се съфинансира от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 ( ОП НОИР 2014 – 2020 г. ).
       Проектът предвижда включването на учениците в различни извънкласни дейности с цел развитие и усъвършенстване на творческите им способности и повишаване на мотивацията им за саморазвитие и самоусъвършенстване. Продължителността на проекта е 2016 – 2018 година.
     
      В началото на учебната година се сформираха 13 групи дейности по интереси със следните ръководители:

Групи за обучителни затруднения:
 • Български език и литература - Атие Имамова
 • Математика 1 - Ваня Желева
 • Математика 2 - Ваня Желева

Групи дейности по интереси:
 • Английски език  1 - Павлина Антонова
 • Английски език  2 - Павлина Антонова
 • Баскетбол - Даниела Василева
 • Волейбол - Даниела Василева
 • Витражни техники - Янко Николов
 • Графичен дизайн - Янко Николов
 • Лека атлетика 1 - Габриела Тенева
 • Лека атлетика 2 - Габриела Тенева
 • Мажоретен състав  Събина Цокева
 • Малки предприемачи - Стефана Минева
 • Програмиране 1 - Светла Матева
 • Програмиране 2 - Светла Матева
 • Сръчни ръце - Светла Лазарова
 • Хореография 1 - Иванка Минчева
 • Хореография 2 - Иванка Минчева
 • Шах - Петрана Драганова
   
      Повечето от дейностите се провеждат на територията на училището, с изключение на групите по Английски език и Хореография Учениците посещават редовно и с желание заниманията по интереси.
ГРАФИК>>>

VIDEO>>> ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА - 08. 05. 2018
2017-2018
ГАЛЕРИЯ-1>>>
ГАЛЕРИЯ-2>>>