ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г. В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ “, КАЗАНЛЪК


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящата процедура се определя организацията и реда за експедитивно и плавно преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък през учебната 2020/2021г.
2. Целта и предназначението на предложената процедура е да се улесни бързото и ефективно „превключване“ от присъствено обучение на обучение в електронна среда от разстояние с оглед ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19, която изисква от училището готовност за своевременна реакция.
3. По своята същност обучението в електронна среда от разстояние не е форма на обучение, различна от визираните в глава ІІІ от НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.
3.1. При обучението в електронна среда от разстояние присъственото обучение се заменя с работа, при която учителят и учениците не са физически на едно и също място, като се използват средствата на информационните и комуникационните технологии.
3.2. Обучението в електронна среда от разстояние ще може да се прилага както за отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно – например до 30 дни, не могат да посещават училище, така и за цели паралелки, които се обучават в различните форми на обучение по глава ІІІ от НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование – дневна, задочна или вечерна.
4. В зависимост от епидемичната ситуация настоящата процедура може да бъде актуализирана, допълвана и изменяна.
5. ОЕСР в ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък през учебната 2020/2021г. се осъществява от учителите .

Изтегли документа