План - прием 2022-2023


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,
За учебната 2022/2023 г. ОУ „Георги Кирков” обявява прием на  първокласници 3 паралелки с по 22 ученици във всяка една от тях.
Сменност на обучение – на една смяна
Организация на учебния ден: целодневна. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат следобед.
Приемът на ученици в първи клас в ОУ „Георги Кирков“ се осъществява чрез Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на гр. Казанлък.
Записването се извършва от училищна комисия след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.


Документи за записване:
• входящ номер на заявлението от електронната система.
• копие и оригинал за сверка на документ за адресна регистрация.
• копие и оригинал за сверка на удостоверение на акт за раждане.
• оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

Формуляри за изтегляне

Заявление за записване I клас

Заявление за записване V клас

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2022/ 2023 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година

 

 

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2021/ 2022 г.

ЗАПОВЕД

АРХИВ ПЛАН ПРИЕМ 2020-2021

 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

Формуляри за изтегляне

Заявление за записване V клас

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2022/ 2023 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Архив План - прием 2021-2022