назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
 Г Р А Ф И К
на дейностите за електронен прием в подготвителна група и първи клас в общинските училища на територията на град Казанлък за учебната 2020/2021 година
(утвърден със Заповед № 342/11.03.2020 г. на кмета на община Казанлък)


Формуляри за изтегляне

 
Заявление за записване


     Записването се извършва от училищна комисия след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране. 

     Документи за записване:
     >> входящ номер на заявлението от електронната система.
     >> копие и оригинал за сверка на документ за адресна регистрация.
     >> копие и оригинал за сверка на удостоверение на акт за раждане.
     >> оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
Прием в първи клас
Брой паралелки: три
Брой места: 66 места
1.а -22; 1.б – 22; 1.в – 22.
Разпределение на записаните ученици за 2020/ 2021г.

Свободни места по класове:

  • Приемът на ученици в първи клас в ОУ „Георги Кирков“ се осъществява чрез Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на гр. Казанлък. 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми родители,

За учебната 2020/2021 г. ОУ „Георги Кирков” обявява
прием на 3 паралелки с по 22 ученици във всяка една от тях.

Избираемите учебни часове от разширена подготовка и за трите паралелки са:
български език и литература
математика
информационни технологии

Сменност на обучение – на една смяна

Организация на учебния ден: целодневна. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат следобед.

Втори клас: Свободни места – 0

Трети клас: Свободни места – 2
    
Четвърти клас: Свободни места – 7


Списък на записаните ученици в 1. клас в ОУ „Георги Кирков” за учебната 2020/2021 година                                                             
Списък на записаните ученици в 1. клас в ОУ „Георги Кирков” за учебната 2020/2021 година