ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05 " Да направим училището привлекателно за младите хора"
Проектът се усъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси"
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
галерия
галерия
галерия
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027
„Подпомагане на образователния процес на деца със специални
образователни потребности в община Казанлък”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"
Финансира се от Европейския фонд за гарантиране на земеделието
и Държавен фонд Земеделие

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
галерия
Проект BG051PO001-3.1.03-0001
„Квалификация на педагогическите специалисти”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Проект "Твоят час"
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
галерия
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”.
Проектът се финансира от ОП Наука и образование за интелигентен растеж.
Времеви график
Основна дейност по проекта е организиране на допълнително обучение по английски език в група с 5 ученици от 7 клас с ръководител г-жа Марияна Хинова, преподавател по английски език в прогимназиален етап. В групата са включени ученици, за които са установени пропуски в учебното съдържание и са идентифицирани потребности от допълнително обучение. Обучението се организира по програма и график на групата, изготвени от ръководителя на групата и утвърдени от директора на училището.
Основна дейност по проекта е организиране на допълнително обучение по математика в две групи с 12 ученици от 7 клас с ръководител г-жа Биляна Стойнова, преподавател по математика в прогимназиален етап. В групите са включени ученици, за които са установени пропуски в учебното съдържание и са идентифицирани потребности от допълнително обучение. Обучението се организира по програма и график на групите, изготвени от ръководителя и утвърдени от директора на училището.
2019 г.
2020 г.