Дейността на ръководството и учителския колектив се подпомага
от Обществения съвет с председател Даниел Христов и Училищното настоятелство,
регистрирано като Сдружение с нестопанска цел
през 2007 година под председателството на Елена Караджова.
Те са активни партньори както по отношение на учебно-възпитателната работа,
така и за подобряване на материално-техническата база.
        Училище "Георги Кирков" се утвърди с висок авторитет, традиции, ред и добри педагогически
практики. Институция, която се ползва с доверие. Училище, в което се дава конкурентна подготовка
на учениците и се воюва за лидерски позиции. Училище, което уверено върви към Европейската
общност.
        Мисия на училището: Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
Да работи за приобщаване към общочовешки и национални ценности, развитие на
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.
      Визия на училището: Училищният екип се стреми да превърне училището в привлекателен
център както за ученици, така и за родители с високото качество на работата и отговорното
отношение на училищния колектив, с богата и добре поддържана материална база.
       Стратегия на училището:
       1. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.
       2. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение.
       3. Приоритетно обучение по математика и информационни технологии.
       4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището, и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
       5. Приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Обществения съвет и Училищното настоятелство (УН) като органи, подпомагащи цялостната учебно-възпитателна работа.
       6. Участие в проекти в национални и европейски програми.
       7. Ангажиране на учениците в извънкласни форми на работа и развиване на технитетворчески заложби.
ОУ„Г. Кирков“ е съвременно училище с богата материално-техническа база. Разполага с 24 модерно обзаведени кабинета с компютър, мултимедия и размножителна техника, в т.ч. два компютърни кабинета, и обновен стол за хранене. Освен задължителната подготовка училището дава възможност и за развитие на талантливите ученици, участващи в 7 извънкласни форми: клуб „Биологията – наука за живота“ , клуб „Занимателна химия“, клуб „Графичен дизайн“, клуб „Вокална група“, 2 групи секция „Шах“, секция „Волейбол“. Училището работи и по проекта „Подкрепа за успех“ Проект BG05M2OP001-2.011- 0001. Проектът се финансира от ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Основна дейност по проекта е организиране на допълнително обучение по математика в две групи от 12 ученици в 7 клас с ръководител д-р Биляна Стойнова, преподавател по математика, информационни техники в прогимназиален етап. В групата са включени ученици, за които са установени пропуски в учебното съдържание и са идентифицирани потребности от допълнително обучение с цел успешно представяне на НВО по математика


Ръководство на училището през учебната 2019/2020г.:
Директор: Милена Славова
Главен учител: Стефана Минева
Учителска колегия:
Маргарита Белдева
Петя Колева
Любена Тянова
Веселина Йовчева
Орлина Димитрова
Иванка Фиткова
Татьяна Петрова
Сминка Глутникова
Диляна Байкова
Даниела Дончева
Тянка Атанасова
Антония Табакова
Стефка Чакалова
Светла Лазарова
Мария Петкова
Деляна Ангелова
Лалка Йонкова
Рени Караенева
Росица Джегарова
Павлина Антонова
Надка Маноева
Иванка Димитрова
Агурица Драганова
Мария Стефанова
Мая Глушкова
Биляна Стойнова
Димитър Дойчев
Даниела Василева
Недка Илчева
Янко Николов
Марияна Хинова
Надежда Инджова
Станимир Недев

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
При нас ще откриете:
♦ спокойна атмосфера, която предлага едно европейско училище и която дава възможност за възпитаване в непреходни общочовешки ценности като приятелство, доверие, уважение и хармонични междуличностни отношения;
♦ уютна среда, дължаща се на училищното ръководство и учители , които системно стимулират и мотивират децата да изразяват свободно мнението си, да придобиват интелектуални умения;
♦ възможност за ефективно оползотворяване на свободното време чрез многообразни извънкласни дейности за развитие на интересите на детето.
♦ целодневно обучение, в което с подкрепата на учителя ученикът успешно се справя с поставените задачи и изгражда навици за учебен труд чрез самостоятелност, отговорност, прецизност и старание;
♦ целенасочена програма за сплотяване на класа, в която чрез умения за комуникация
♦ разнообразни форми за физическо възпитание и спорт, които допринасят както за двигателната култура, така и за потребността от градивно съревнование и доказване - футбол, волейбол, тенис на маса, тенис на корт:
♦ учители и служители с отговорност към духовното и физическото здраве на
учениците
♦ действащ Ученически парламент от водещи ученици, който е поле за изява на социалната ангажираност, популяризиране на училищния живот и проблематиката му;
♦ Обществен съвет и Училищно настоятелство, на които дължим успешното партньорство между семейството и училището; Наш приоритет е качеството на образованието на учениците и изграждането на личности с гражданска позиция. Участието на учениците ни в проекти, в които екипната работа, взаимодействието и сътрудничеството водят до пълноценна изява на творческите заложби.
♦ столово хранене; централно парно отопление; физкултурен салон, спортно игрище и зелен двор; целодневна охрана на училището; медицински кабинет.
videoСъбина Цокева е начален учител, който проявява литературните си дарования не само при списването на училищния вестник.
Тя намира предизвикателство още в първото издание на Националния литературен конкурс през 2009 година и стихотворението
й е отпечатано в сборника с наградени произведения.Успехът се повтаря и през 2011 година на Третия национален литературен
конкурс за учители-творци - стиховете й са публикувани в алманаха с отличени творби.
Документи <<2019 - 2020>>
ДОБРИ ПРАКТИКИ >>
Петрана Николова Драганова - шампион на България за 2013г. при жените в група сеньори. Ръководител на секция "Млад каспаровец" и секция "Шах" по проект "Успех"
    Държавното първенство по шах се проведе в София от 21-ви до 26-ти май. Жени и мъже играха в общ турнир от 38 души, с отделно класиране за жени и мъже в 9 кръга. Жребият срещна Петрана Драганова с 8 мъже и 1 жена. Конкуренцията между жените е много оспорвана, водачеството се сменя след всеки кръг. Шансовете на жените са равни, когато се играе смесен турнир с мъжете и всяка може да се бори за титлата съвсем равностойно. До последния момент не е ясно коя ще е победителката. Накрая Петрана Драганова е обявена за шампион на България за 2013г. при жените в група сеньори! Само тази титла липсва в колекцията й от спечелени републикански първенства. Така тя притежава пълен актив от шампионски титли във всички възрастови групи - от някогашната при пионерите, в която стартира за първи път, минавайки през девойки младша и старша, жени и сега сеньори / жени след навършване на50г./
Тази година Петрана Драганова отбеляза и отлично представяне на Европейското първенство - 11място.!
Петрана Николова Драганова - София 21.05.2014г. Шампион на България!. Случайно или не, пак сме ние! :)))
           ЗА ТУРНИРА: Участничките бяхме нечетен брой и жребият реши, първият кръг, да почивам. Това ми даде предимство, да следя резултатите на преките ми конкурентки и така да градя, правилна стратегия след всеки кръг. Във втори и трети кръг имах директни срещи с най – силните ми съпернички и кандидатки за шампионската титла. От тях взех точка и половина. В последните два кръга днес, задължително трябваше да спечеля две точки, за да не позволя, никакви комбинaции, които са често явление вшаха и да съм сигурна в първото място. Успях! :)

на снимката: Минути след последната ми победа!
По повод 24 май – Деня на славянската писменост, педагогическият съвет на ОУ „Георги Кирков“ номинира за участие в общинския конкурс „Учител на година“- 2019 година учителите : Стефка Чакалова – в направлението „За цялостен принос в образованието“ и Павлина Антонова – „ Млад и успешен кадър“.