Документи


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 г.
на ОУ „Георги Кирков“ – гр. Казанлък

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ”Георги Кирков” 2016 – 2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „Георги Кирков през учебната 2020/ 2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 2020/ 2021 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ през учебната 2020/2021 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ”

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА  ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИТЕМА  В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ” ГР. КАЗАНЛЪК.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ОУ ”Георги Кирков” 2020 – 2021 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  ЦОУД 2020-2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ