Документи


 

Документи за учебната 2023/2024 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ”Георги Кирков” 2020 – 2025 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023/2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

 

Документи за учебната 2022/2023 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ”Георги Кирков” 2020 – 2024 година

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

Документи за учебната 2021/2022 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 г.
на ОУ „Георги Кирков“ – гр. Казанлък

ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"ГЕОРГИ КИРКОВ"ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА  2021-2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" 2021-2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА


Документи за учебната 2020/2021 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „Георги Кирков" през учебната 2020/ 2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 2020/ 2021 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ през учебната 2020/2021 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ”

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА  ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИТЕМА  В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ” ГР. КАЗАНЛЪК.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ОУ ”Георги Кирков” 2020 – 2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В ОУ"ГЕОРГИ КИРКОВ"- ГР.КАЗАНЛЪК

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  ЦОУД 2020-2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Документи МОН и РУО