ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I И V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,
За учебната 2022/2023 г. ОУ „Георги Кирков” обявява прием на  първокласници 3 паралелки с по 22 ученици във всяка една от тях.
Сменност на обучение – на една смяна
Организация на учебния ден: целодневна. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат следобед.
Приемът на ученици в първи клас в ОУ „Георги Кирков“ се осъществява чрез Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на гр. Казанлък.
Записването се извършва от училищна комисия след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.


Документи за записване:
• входящ номер на заявлението от електронната система.
• копие и оригинал за сверка на документ за адресна регистрация.
• копие и оригинал за сверка на удостоверение на акт за раждане.
• оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

Формуляри за изтегляне
Заявление за записване I клас

Заявление за записване V клас

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2022/ 2023 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година

 

 

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2021/ 2022 г.

ЗАПОВЕД

АРХИВ ПЛАН ПРИЕМ 2020-2021


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5. клас

Въз основа на З А П О В Е Д № РД09-3472/ 27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за край на втория учебен срок на учениците IV-XI клас, 30.06.2021 г.,  обявяваме начална дата  за записване на класираните ученици в ОУ „Георги Кирков” 05.07.2022г.
Необходими документи:
1. Заявление за прием;
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование/оригинал/;
3. Копие от акта за раждане на детето;
4. Други документи, специфични за кандидатстване в съответната паралелка /на място/.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

 

ГРАФИК на дейностите по приема на ученици в пети клас за учебната 2021/2022 

 

КРИТЕРИИ за прием в пети клас в ОУ „Георги Кирков“ през учебната 2021/2022 година